CÔNG VIỆC CỦA BẠN LÀ GÌ?

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

Tài chính kế toán:
Các công việc chung về tài chính kế toán.
Thuế:
Lập báo cáo, tính và nộp thuế nhà thầu, thuế GTGT, thuế TNCN, thuế TNDN.
Pháp lý:
Quản lý các loại hợp đồng, xử lý các vấn đề về pháp lý.
Hành chính:
Quản lý văn phòng, quản lý tài sản.
Nhân lực:
Các công việc chung về quản lý nhân sự, hỗ trợ khách đến công tác.
Công nghệ thông tin (CNTT):
Quản lý tài sản CNTT và dịch vụ hỗ trợ CNTT.