[Nguyên tắc]

Bảo vệ môi trường toàn cầu và phát triển bền vững là những vấn đề quan trọng nhất đối với chúng tôi.
Chúng tôi hoàn toàn ý thức về tác động đến môi trường toàn cầu từ quan điểm của nhà cung cấp dịch vụ và sản phẩm, và khi chúng tôi mở rộng kinh doanh, ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là xem xét các tác động đối với môi trường toàn cầu.

[Phương châm hành động]

1. Xem xét các tài nguyên thiên nhiên
Chúng tôi nhận thức rõ về tác động đến môi trường từ hoạt động kinh doanh của chúng tôi.
Chúng tôi cố gắng để hiểu cũng như quản lý các tác động đó một cách chuẩn xác và đúng cách, đồng thời không ngừng phấn đấu để cải thiện.
2. Tuân thủ luật lệ về môi trường
Chúng tôi tuân thủ luật lệ về môi trường được thực hiện bởi chính quyền địa phương và trung ương, và bên thứ ba mà chúng tôi có cam kết.
3. Sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hiệu quả và góp phần vào một xã hội phát triển bền vững.
Chúng tôi cố gắng để bảo tồn nguồn năng lượng và tài nguyên, giảm lãng phí, sử dụng năng lượng hiệu quả và hạn chế gánh nặng về môi trường, đồng thời góp phần cho xã hội phát triển bền vững và gần gũi với thiên nhiên bằng cách thúc đẩy ứng dụng thực tiễn và tái sử dụng các nguyền tài nguyên thiên nhiên.
4. Cam kết và công bố các chính sách môi trường
Giáo dục và ý thức nhân viên về chính sách môi trường, và phổ biến đến công chúng.